Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aurea.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při registraci. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře (první objednávky v rámci internetového obchodu aurea.cz), kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 Název: AUREA Numis s.r.o.

IČ: 212 33 845

DIČ: CZ212 33 845

se sídlem: Ostrovského 1332/4, Praha 5, 150 00

vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 398441

e-mail: objednavky@aurea.cz

telefon: +420 797 626 623

web: www.aurea.cz/e-shop

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

INFORMACE O ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací, dle uvedeného popisu.

FOTOGRAFIE PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Fotografie prodávaného zboží jsou autentické, není-li uvedeno jinak. Ilustrační obrázky se používají pouze pokud se jedná o moderní identické strojově ražené mince (např. dukát Františka Josefa I. ročník 1915, nebo např. pamětní mince ČSR, ČSSR, České republiky, moderní investiční zlaté a stříbrné mince apod.), příp. moderní bankovky ve stavu N.

KVALITA ZBOŽÍ

Veškeré námi prodávané moderní mince a medaile vydávané v kvalitě Proof nebo běžné kvalitě jsou v perfektním stavu, jakékoliv i drobné vady jsou uvedeny v popisu. Stejně tak je uvedeno, zda mince, nebo medaile má  nebo nemá etui a certifikát.
Ostatní staré mince a medaile jsou ve stavu, které vidíte na obrázku, méně viditelné vady jsou popsány v popisu (např. údery na hraně, stopy po oušku apod.). Opotřebení odpovídající stáří a zachovalosti (např. drobné rysky) v popisu neuvádíme.

Bankovky jsou ve stavu viditelném na obrázku, v popise je navíc uvedena standardním způsobem i zachovalost.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, a to bez nákladů na doručení. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží -  https://www.aurea.cz/doprava-a-platba/

Kupující provádí objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě. Nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady a o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Odesláním objednávky zároveň souhlasí s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Po odeslání objednávky budou všechny informace odeslány prodávajícímu.  Kupující ručí za správnost uvedených údajů. Na uvedenou adresu elektronické pošty kupující obdrží nejpozději následující pracovní den e-mail s informací o objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním informace o přijetí objednávku a potvrzením způsobu platby a doručení, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na jím uvedenou mailovou adresu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

NÁKUPNÍ ŘÁD

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením

OBJEDNÁVKA  A  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aurea.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při registraci. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře (první objednávky v rámci internetového obchodu aurea.cz), kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu kupujícího. Prodávající může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. 

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Způsoby platby

V případě bezhotovostní platby je splatnost  5 dnů od akceptace objednávky prodávajícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby při osobním převzetí je lhůta na vyzvednutí objednávky 10 dní od akceptace objednávky prodávajícím. Po přijetí platby bude kupujícímu vydána objednávka.

V případě neuhrazení ve výše uvedených lhůtách je prodávající oprávněn objednávku stornovat, není-li vzájemně dohodnuto jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou včetně DPH.  AUREA Numis s.r.o. není plátcem DPH.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ A VÝVOZNÍ POVOLENÍ

Způsob doručení a úhradu kupní ceny zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 V případě, že kupující nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku a zásilka je vrácena, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Poštovné a balné je uvedeno zde -  www.aurea.cz/doprava-a-platba/

Doba odeslání je nejpozději do 5-ti dnů od přijetí platby, není-li dohodnuto jinak.

Předmětem prodeje mohou být věci prohlášené za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen "Zákon o památkové péči"), nebo za kulturní památku navržené.

Pro vývoz kulturní památky do zahraničí je podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, nezbytné splnit podmínky stanovené tímto zákonem, zejm. získat předchozí souhlas příslušných orgánů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení o tom, že nejsou prohlášeny za kulturní památku a ani nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku podle Zákona o památkové péči.

Je-li předmětem prodeje sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury České republiky, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění.

Za splnění požadavků výše uvedených právních předpisů po osobním převzetí předmětu prodeje nebo před jeho zasláním podle čl. II. odpovídá kupující.

V případě záměru na vývoz předmětu prodeje do zahraničí je kupující povinen zajistit předem splnění požadavků příslušných právních předpisů zejm. předpisů uvedených v čl. V. těchto obchodních podmínek a získání příslušných souhlasů a odpovídá za úhradu příslušných daní, cel a poplatků.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- jestliže bylo u produktu uvedeno “bez možnosti vrácení”, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal

- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

V případě osobního převzetí zboží v místě sídla prodávajícího se možnost odstoupení od smlouvy tímto ruší.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. V odstoupení uvede číslo objednávky, důvod odstoupení a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení je možné též vyřídit osobně na adrese provozovny. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání kupujícímu, které od něho přijal, a to stejným způsobem. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá zpět.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 30 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

 V případě odstranitelné vady (dále jen "záruční opravy"), má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V případě, že se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně na adrese obchodu. Předání materiálu na reklamaci je možné buď osobně nebo zasláním na adresu provozovny. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník může  rozhodnout o reklamaci ihned nebo v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Záruční doba běží od data převzetí zboží kupujícím.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OSOBNÍ ÚDAJE

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením GDPR. Všechny informace uvedené zákazníkem jsou chráněny proti zneužití. Nejsou poskytovány jiným subjektům, nemohou být předmětem obchodu a jejich použití se shoduje s literou zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník má také právo kdykoliv zrušit svou registraci v systému a obchodník jej nesmí dále oslovovat a s jeho osobními údaji jakkoliv nakládat.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace uvedené zákazníkem jsou chráněny proti zneužití. Nejsou poskytovány jiným subjektům, nemohou být předmětem obchodu a jejich použití se shoduje s literou zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník má také právo kdykoliv zrušit svou registraci v systému a obchodník jej nesmí dále oslovovat a s jeho osobními údaji jakkoliv nakládat.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

- Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

- Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

- Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 KOMISNÍ PRODEJ

Prodávající zajišťuje také službu komisního prodeje. V rámci komisního prodeje prodávající na základě smlouvy s komitentem (zákazníkem) zajistí prodej zboží, které je ve vlastnictví komitenta. Podmínky komisního prodeje se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Veškeré náležitosti týkající se komisního prodeje, včetně provize prodávajícího, jsou specifikovány ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a komitentem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zboží k prodeji v komisi, pokud nesplňuje jeho interní kritéria nebo je v rozporu s platnými právními předpisy.

Komitent odpovídá za pravdivost a úplnost informací o zboží, které poskytne prodávajícímu k prodeji v komisi, a zavazuje se poskytnout všechny potřebné dokumenty související s nabízeným zbožím.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz