Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Dražební řád


For English Version: Auction Rules


Für die deutsche Version: Auktionsregeln


Aukční řád pořadatele (dražebníka) AUREA Numismatika a.s., se sídlem Ostrovského 1332/4, 15000 Praha 5, IČO: 04447646, Česká republika.

Úvodní ustanovení

Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje svěřených movitých věcí formou aukcí. Aukce se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují jej dodržovat.

Definice a výklad pojmů

Aukce: Způsob prodeje předmětu prostřednictvím dražebníka, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu navrženou dražitelem. Konání aukce oznamuje dražebník dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, na svých internetových stránkách, ve sdělovacích prostředcích apod.

Aukční platforma: Elektronický systém, který usnadňuje proces přihazování v reálném čase přes internet. Platformy jako LiveBid.cz nebo Auex.de umožňují registrovaným a přihlášeným uživatelům účastnit se aukcí podáváním nabídek online. Tyto platformy poskytují funkce pro nastavení online limitů před začátkem aukce a zobrazují aktuální limity okamžitě. Přihazování je povoleno pouze pro registrované uživatele přes systémy LiveBid.cz nebo Auex.de (dále jen „Aukční systém/y“ nebo „Aukční platforma/y“ nebo „Online aukční systém/y“) v reálném čase.

Sálová aukce: Aukce, která se koná v předem určený datum a čas na určeném místě uvedeném v aukčním katalogu. Tato aukce se koná v sále, vedená licitátorem, s přihazováním účastníků v sále (případně telefonicky) a online účastníků v reálném čase prostřednictvím Online aukčního systému. Online limity lze nastavit v systému Aukční platformy před začátkem sálové aukce a aktuální limity jsou zobrazeny okamžitě.

Kupní smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi dražebníkem jako prodávajícím (obvykle na základě komisionářské, mandátní nebo zprostředkovatelské smlouvy s vlastníkem, která opravňuje dražebníka nabízet předmět k prodeji účastníkům prostřednictvím aukce a zprostředkovat prodej za vlastníka) a dražitelem jako kupujícím. Tato smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je předmět vydražen dražitelem (příklepem).

Předmět/Položka: Umělecké dílo a/nebo předmět sběratelské či historické hodnoty prodávaný prostřednictvím dražebníka. Může být vlastněn dražebníkem nebo jiným vlastníkem.

Licitátor: Osoba určená pořadatelem k řízení a provádění aukce, která jménem pořadatele vykonává všechny související úkony, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje příklep.

Vlastník: Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní předmět nabízený dražebníkem v aukci; může to být i samotný dražebník.

Účastník aukce/Dražitel: Fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala v systému LiveBid.cz, vyplnila všechny potřebné údaje a její registrace byla schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím aukčního systému nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci. Osoba účastnící se sálové aukce osobně se musí zaregistrovat u pořadatele aukce, kde obdrží dražební číslo. Příhozy v sále se podávají zvednutím přiděleného čísla. Zájemce dosud neregistrovaný v Aukčním systému se musí nejprve zaregistrovat, což lze provést i v místě konání aukce u pořadatele.

Přístup k aukcím: Aukce jsou přístupné pouze účastníkům aukce a dalším osobám pouze se souhlasem dražebníka, tj. aukce není veřejná.

Vydražitel: Účastník aukce, který nabídnul nejvyšší cenu, která byla veřejně potvrzena licitátorem příklepem.

Příklep: Akt, kterým se uzavírá smlouva mezi navrhovatelem a vydražitelem. Technicky může být příklep prohlášením nebo jiným úkonem (např. úder kladívka). Znamená ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky. Příklep bude udělen účastníkovi, pokud jeho nejvyšší nabídka byla vyvolána třikrát a žádná vyšší nabídka nebyla podána. Příklep, provedený licitátorem, zavazuje úspěšného účastníka převzít vydražený předmět a zaplatit za něj kupní cenu.

Průběh aukce

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny, případně od výše předposledního limitu. Výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Dražba je anonymní; dražitelé v sále činí příhozy zvednutím přiděleného čísla, zatímco online dražitelé podávají příhozy prostřednictvím aukčního systému kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Vyšší nabídka ruší nabídku nižší. Udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná a draží se další položka. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.

 Prodejní cena položky a konkrétní vydražitel jsou s konečnou platností stanoveny až v sálové aukci nebo v živé internetové aukci. Vložený limit má přednost před příhozem na sále ve stejné výši. Dražitel na sále nebo v živé aukci musí tedy vždy nabídnout vyšší částku.

 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z technických důvodů a/nebo v případě vzniku jakýchkoli jiných překážek nezaviněných pořadatelem. V takovém případě nenese odpovědnost za škodu.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou kupní cenu, která se skládá z ceny nejvyšší nabídky (aukční cena) a dražební přirážky ve výši 20 % (včetně DPH) z aukční ceny. Pokud vydražitel využívá jiný dražební systém než LiveBid.cz, je navíc účtován manipulační poplatek ve výši 3 % nad rámec dražební přirážky. Platba za vydražené položky se přijímá v hotovosti v prodejně AUREA Numismatika, převodem na bankovní účet, poštou po ČR na dobírku nebo jiným způsobem. Vydražené položky lze po předchozí platbě převzít osobně v prodejně AUREA Numismatika, a.s., zaslat poštou, zaslat poštou na dobírku po ČR nebo předat jiným předem domluveným způsobem. Způsob platby a způsob převzetí vydraženého materiálu je nutné nastavit individuálně skrze jednotlivé dražební systémy. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitel je povinen též uhradit veškeré náklady související se zabalením a přepravou vydraženého předmětu třetím subjektem, přičemž dražebník nenese případnou škodu vzniklou při přepravě. Přepravovaný předmět není kryt pojištěním pořadatele; zásilka však bude při přepravě pojištěna.

Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně dražební přirážky ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu, je dražebník oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši dražební přirážky plus náklady na vymáhání dlužné částky. V případě prodlení úhrady smluvní pokuty je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

 V případě prodlení vydražitele se zaplacením kupní ceny je pořadatel oprávněn vydražitele na tuto skutečnost upozornit. Dražebník je oprávněn předat vymáhání dlužné částky právnímu zástupci. Prodlení se zaplacením kupní ceny o více než 3 pracovní dny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, a v takovém případě vzniká pořadateli právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení kupujícímu na adresu (nebo e-mailovou adresu), kterou uvedl při registraci na aukci.

 Vydražitel bere na vědomí, že nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. Smluvní pokuta neovlivňuje nárok dražebníka na náhradu škody v plné výši.

 Neuhradí-li vydražitel plnou výši kupní ceny, nenabývá vydražitel vlastnické právo k vydraženému předmětu a dražebník je oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši aukční provize. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok dražebníka na náhradu škody v plné výši vedle zaplacené smluvní pokuty.

 Dražebník si dále vyhrazuje právo zablokovat registraci vydražitele, který zmařil dražbu, k budoucím dražbám (tj. zablokovat účet v systému LiveBid.cz). Takto zablokovaný dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to ani pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo být považováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky s tím spojenými. Dražebník si rovněž vyhrazuje právo zablokovat registraci každé další osobě, která se na zmaření dražby podílela.

 Dražebník se může rozhodnout odblokovat účet v systému LiveBid.cz podle vlastního uvážení, přičemž je oprávněn požadovat složení jistoty (peněžní zálohu) jako podmínku pro umožnění účasti na aukci, a to ve výši až 100 % vyvolávací ceny draženého předmětu. Jistota bude klientovi vrácena po skončení aukce na účet. V případě vydražení položky dojde k vrácení jistoty až po zaplacení; při nezaplacení v době splatnosti lze jistotu použít na úhradu celé nebo části dlužné částky či jiných pohledávek dražebníka vůči tomuto klientovi. 

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Kupní smlouva je uzavřena příklepem. Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 20 % přirážky a jakéhokoli dodatečného manipulačního poplatku až do výše 3 %, pokud je to relevantní, ve stanovené lhůtě, stává se vlastníkem předmětu vydraženého v dražbě.

 Fyzicky přítomný vydražitel je povinen potvrdit svým podpisem na kopii dokladu o nabytí věci v dražbě skutečnost, že došlo k převzetí vydražené věci. Ostatním vydražitelům bude doklad o nabytí věci v dražbě zaslán společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce. 

Reklamace

Autentičnost (pravost) všech položek v katalogu je zaručena. Vzhledem k možnosti prohlídky aukčního materiálu předem kupují dražitelé přítomní na sálové aukci zboží „jak stojí a leží“, a proto jsou jakékoli jejich nároky z vad zboží týkající se jeho stavu a kvality vyloučeny.

 Nároky dražitelů, kteří se osobně nezúčastnili aukce, budou přijaty pouze v případě zjevných vad, které nebyly popsány v katalogu položek ani jinak viditelné. Dražitelé, kteří si zboží vyzvednou osobně, jsou povinni tyto zjevné vady vytknout přímo na místě při přebírání zboží; ostatní jsou povinni tyto zjevné vady vytknout do 7 dnů ode dne doručení zboží.

Nároky z důvodu sporu ohledně úrovně zachovalosti zboží nebudou akceptovány. Reklamovaný předmět musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl předán (a nesmí být zatížen právy třetích osob). Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a podrobný popis zjištěné závady.

Reklamované věci se vrací zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky, a je nutné uvést důvody reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne dražebník. Vlastník odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly či měly být známy a neupozornil na ně včas dražebníka. V případě uznané reklamace se na takovou položku pohlíží jako na neprodanou. Tato položka bude vlastníkovi vrácena a ten je povinen bezodkladně vrátit finanční částku za tuto věc již vyplacenou.

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne dražebník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Vydražitel bere na vědomí, že mince a medaile mohou být znehodnoceny i pouhým nešetrným dotykem, pádem, nevhodným zacházením nebo jejich uložením jinak než obvyklým způsobem. Dražebník proto doporučuje nevyjímat je z obalu a manipulovat s nimi s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození a tím i znehodnocení. 

Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci aukce jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato osvědčení vydává například Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918. 

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby ani nikdo jiný nejsou oprávněni do nich nahlížet. 

Dražebník je oprávněn jakéhokoli účastníka aukce, a to i řádně registrovanou osobu, z aukce vyloučit, zejména pro porušení pravidel dle zde uvedených, v případě jakéhokoli podezření z porušení právních předpisů, pro nedodržování pravidel slušného chování, jednání pod vlivem návykových látek apod. 

Dražebník a dražitelé jsou povinni plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

 Tento aukční řád je platný a účinný od 20. května 2024.

 Ing. Roman Veselý

člen představenstva

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz