Dražební řád

Dražební řád pořadatele (dražebníka) dobrovolné, společné dražby věcí movitých AUREA Numismatika a.s.,  Ostrovského 4,   15000 Praha 5,   Česká republika.

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je AUREA Numismatika a.s., Ostrovského 4,  150 00 Praha 5 ,  IČO: 04447646. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou.

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.

Zájemce, který se účastní sálové aukce osobně, se musí do aukce přihlásit u pořadatele aukce, kde obdrží dražební číslo, nabídky na sále pak podává zvednutím tohoto přiděleného čísla. Zájemce dosud neregistrovaný v systému LiveBid.cz se musí nejprve registrovat, to je možné udělat i v místě konání aukce u pořadatele.

Typy aukcí

Sálová aukce – aukce, která se koná v předem určený datum a čas na určeném místě uvedeném v aukčním katalogu. Tato aukce se koná v sále, dražbu vede licitátor, draží účastníci v sále (příp. dražitelé na telefonu) a dražitelé na internetu prostřednictvím dražebního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením sálové aukce lze zadávat on-line limity v systému LiveBid.cz, aktuální limity se ihned zobrazují.

Internetová aukce (eAukce) - aukce, která se koná v předem určený datum a čas uvedený v aukčním katalogu. Tato aukce se koná pouze elektronicky na internetu, dražit mohou pouze přihlášení uživatelé prostřednictvím dražebního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením internetové aukce lze zadávat on-line limity v systému LiveBid.cz, aktuální limity se ihned zobrazují.

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny, případně od výše předposledního limitu, výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Dražba je anonymní, dražitelé v sále činí příhozy zvednutím přiděleného čísla, dražitelé prostřednictvím internetu kliknutím na tlačítko Přihodit. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání, udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

Prodejní cena položky a konkrétní vydražitel jsou s konečnou platností stanoveny až v sálové aukci nebo v živé internetové aukci. Vámi vložený limit má přednost před příhozem na sále ve stejné výši. Dražitel na sále nebo v živé aukci musí tedy vždy nabídnout vyšší částku.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením včetně dražební přirážky 20 % . Platba za vydražené položky se přijímá v hotovosti v prodejně AUREA Numismatika, převodem na bankovní účet, poštou po ČR na dobírku nebo jiným způsobem. Vydražené položky lze převzít osobně v prodejně AUREA Numismatika, zaslat poštou po předchozí platbě na bankovní účet, zaslat poštou na dobírku po ČR nebo jiným předem domluveným způsobem. Způsob platby a způsob převzetí vydraženého materiálu je nutné si nastavit v záložce Můj účet - Nastavení platby a dopravy. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Neuhradí-li Vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně dražební přirážky ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu, je dražba považována za zmařenou a kupní smlouva zaniká. Dražebník je oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši dražební přirážky plus náklady na vymáhání dlužné částky. V případě prodlení úhrady smluvní pokuty se Vydražitel se zavazuje zaplatit dražebníkovi úrok z prodlení ve 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky denně. Vydražitel bere na vědomí, že nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. Smluvní pokutou není dotčen nárok dražebníka na náhradu škody v plné výši.
Dražebník si dále vyhrazuje právo zablokovat registraci vydražitele, který zmařil dražbu, k budoucím dražbám aukčního domu. Takto zablokovaný dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to ani pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo být považováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky s tím spojenými.
Dražebník si rovněž vyhrazuje právo zablokovat registraci každé další osobě, která se na zmaření dražby podílela.

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 20 % přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě. Limitentům bude doklad o nabytí věci v dražbě zaslán společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce. Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.

Reklamace

Limitenti mohou reklamace uplatnit do tří dnů od převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky a je nutno uvést důvody reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne dražebník. Podle odst. 1 § 63 zák. navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě uznané reklamace se pohlíží na takovouto položku jako na neprodanou. Tato položka bude navrhovateli vrácena a ten je povinen bezodkladně vrátit finanční částku za tuto věc již vyplacenou.

Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz