Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Kontramarka Quinctilia Vara na Augustově asu

Jiří Purš

Na členské aukci ČNS jsem získal as ražený v době vlády císaře Augusta s motivem lyonského oltáře, o který neprojevil nikdo větší zájem vzhledem k jeho horší zachovalosti. Můj zájem však vzbudila velmi dobře zachovalá kontramarka, která byla v katalogu určena jako AVG a tak jsem předpokládal, že jde o kontramarku císaře Augusta.

Následně jsem minci zařadil s tím, že se k ní vrátím později, což se stalo náhodně po obdržení aukčního katalogu společnosti CNG číslo 58 z roku 2001. V katalogu je na str.121 informační text, upozorňující na dva nabízené asy právě s motivem lyonského oltáře opatřené extrémně vzácnou kontramarkou římského generála Publia Quinctilia Vara. O tomto vojevůdci, nebo lépe řečeno o jeho porážce v bitvě v Teutoburském lese1) Arminiem, který stál v čele svazu germánských kmenů, se zmiňuje Suetonius ve svých Životopisech dvanácti císařů2). Uvádí, že "…varovská porážka znamenala bezmála zkázu, protože v ní byly pobity tři legie3) s vůdcem i legáty a se všemi pomocnými sbory…. Vykládá se, že byl Augustus tenkrát do té míry zděšen, že si po řadu měsíců nedával stříhat vousy ani vlasy, tloukl hlavou do dveří s voláním: "Quintilie Vare, vrať legie! (Vare, Vare, redde mihi legiones meas). Výroční den porážky každoročně mu byl dnem smutku a nářku." Svědectví o tom, že uvedená porážka byla pro Řím opravdovou ostudou, nalezneme i v díle Cornelia Tacita : "Na vrcholu césarismu"4): "V té době zbývala již jen válka proti Germánům, vedená spíše, aby zahlazena byla hanba pro ztrátu vojska s Quintiliem Varem…"
Při pohledu na fotografie v katalogu CNG jsem se nemohl ubránit pocitu, že jsem tuto kontramarku již někde viděl, a následně jsem zjistil, že kontramarka na asu, původně určená jako AVG, je ve skutečnosti kontramarkou Quinctilia Vara (obr.2). Potvrzení tohoto zjištění jsem nalezl v příručce od Dr. Maxe Bernharta: "Handbuch zur Münzkunde der Römischen Kaiserzeit"5). V této publikaci nalezneme vyobrazení právě jak kontramarky VAR (obr.1) tak i kontramarky používané v té době Augustem tedy s označením IMP (obr.3). nebo IMP AV. Kontramarka AVG se převážně vztahuje k císaři Tibériovi, ale ve spojení s opisem IMP tedy IMP AVG. Pro správné datování ražby, nebo samotného účelu některých kontramarek v ranném císařství, je důležité znát nejen samotný opis kontramarky, nominál a mincovnu, ale mnohdy okolnosti její ražby. Příkladem může být právě výše uvedená mince s kontramarkou Q. Vara (obr. 2):

Popis mince : AE As, Mincovna Lugdunum, raženo 10 př.n.l. do 2 př.n.l.,8,8 g, hnědá patina
Opisy: CEASER PONT MAX / ROM ET AVG
Ověnčená hlava vpravo / Lyonský oltář, dole nápis, nahoře kontramarka "VAR".
RIC I2- 230 , BMC - 550

Varovu kontramarku nalézáme výhradně jen na asu s námětem lyonského oltáře (zasvěcen Augustovi roku 10 př.n.l.) v literatuře často nazývaném zjednodušeně "lyonský as". První emise asů byla ražena v mincovně v Lugdunu v období mezi roky 10 - 2 př.n.l. s opisem na aversu CEASER PONT MAX a opisem na reversu ROM ET AVG6). Kontramarky VAR nalézáme právě pouze na této první emisi. Znamená to, že "lyonské asy" následně ražené v druhé emisi Tibériem v období mezi roky 2 př.n.l. a rokem 14 n.l. a s opisy na aversu CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIE7) nebo TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V8) nebyly pravděpodobně již Varovi do Germánie dodány, nebo se nedochovaly9). Jaké byly důvody ražby této kontramarky se spolehlivě dnes již nedozvíme. Můžeme dovodit, že to byly vojenské důvody jako výplata a kontrola měny používané vojskem v provincii, proti tomuto důvodu stojí fakt, že legie byly vypláceny vyššími nominály u kterých se s kontramarkou VAR nesetkáme. Pravděpodobnějším důvodem mohla být tvrdá Varova politika v oblasti vybírání daní od germánských kmenů, jakou známe z období jeho působení v Sýrii10) a samotná Varova pravomoc kontramarkovat jen nejnižší nominály. Stanovení časového období, kdy kontramarka byla ražena je jen přibližné, nicméně víme, že horním limitem její ražby je rok porážky v Teutoburském lese (9. září roku 9 n.l.) a dolním limitem je období Varova působení ve funkci správce nové provincie Germánie (ustanovené od roku 5 př.n.l.). Obdobím pravděpodobné ražby kontramarky VAR je tedy rozmezí roku 5 př.n.l a září roku 9 n.l. Na závěr mohu jen konstatovat, že mince s uvedenou kontramarkou je sběrateli ve světě velmi ceněna o čemž svědčí i cena za kterou byly obě kontramarky s vyvolávací cenou 400 USD ve zmíněném katalogu CNG nakonec prodány , tedy každá za více jak 1100 USD

Slovník antické kultury, Svoboda 1974, str. 605 (přesná lokalizace bojiště je stále nejasná)
Gaius Suetonius Tranquillus: Životopisy dvanácti císařů, Svoboda 1998, kniha 2, odd. 23
Přesněji šlo o legie XVII, XVIII a XIX.
Cornelius Tacitus: Na vrcholu césarismu, Orbis 1949, kniha 1, odd. 3
Dr. Bernhart M.: Handbuch zur Münzkunde der Römischen Kaiserzeit, Tafelband,Halle 1926, str.37 - tabulka vyobrazení kontramarek, obr. příloha č.99.
Sutherland, C. H. V. : RIC I2, str. 27,29.
Sutherland, C. H. V.: RIC I2, str. 58, RIC233 , (opis na aversu informuje o Tibériovi jako synovi Augusta již s titulem otce vlasti. Titul PATER PATRIAE obdržel Augustus v roce 2 p.n.l.).
Sutherland, C. H. V.: RIC I2, str. 58, RIC 237,RIC 238. Pro úplnost je nutno uvést i as s portrétem Tibéria ražený v Lugdunu v roce 11 n.l. s opisem TI CAESAR AVGVST F IMPETAT VI (RIC 242) a stejný as ražený po roce 12 n.l. s opisem TI CAESAR AVGVST F IMPETAT VII (RIC 245). Posledním rokem ražby je rok 14 n.l., kdy se Tiberius stává císařem.
Je zajímavé, že ražba asů druhé emise Tibériem probíhala již 11 let od ustavení Vara do čela provincie až do doby, kdy završil své působení v Teutoburském lese.
Varus působil v Sýrii ve funkci správce provincie, kde uplatňoval tvrdé vymáhání daní ve vazbě na určitou evidenční kontrolu oběhu nominálů císařského a provinčního oběživa.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz